1. Αίθρια

    Σχεδιασμός,μελέτη,κατασκευή και ανέγερση στεγάστρων αιθρίων από χωροδικτύωμα και γυαλί. Εφαρμογές σε δημόσιους χώρους υψηλής αρχιτεκτονικής. Στέγαστρα αιθρίων μεγάλων ανοιγμάτων από σιδηροκατασκευή ακριβείας και θερμομονωτικό γυαλί.Εφαρμογές σε εμπορικά κέντρα υψηλών απαιτήσεων. Υαλοπετάσματα σημειακής στήριξης.Σύγχρονα συστήματα προσόψεων και επικαλύψεων από υαλοπίνακες σημειακής στήριξης. Συστήματα κάλυψης αιθρίων με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες μέσω ειδικού,στεγανού συστήματος στήριξης Vario Clip της εταιρείας Mero-TSK Germany.

    SpaceSkySteelEvel.pdf
  • Αίθρια
    , , , , , , ,